Vijeće učenika

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

 

Funkcija Vijeća učenika je:

-          - Promoviranje interesa škole u zajednici koju škola pokriva

-          - Podsticanje na aktivniji angažman učenika u radu škole

-          - Jačanje kulture prava i odgovornosti u školi

-          - Poticanje zajedništva i akcije solidarnosti

-          - Uticaj učenika na organizaciju i funkcionisanje škole

-          - Preuzimanje odgovornosti za učenje, radnje i odluke u školskoj zajednici

-          - Integracija mladih u aktivnosti škole i društvene sredine

-          - Praktično djelovanje koje doprinosi razvoju demokratije utemeljeno na pravima i odgovornostima

 

Detaljni propisi o funkcioniranju vijeća učenika,  kao i druga prava i obaveze učenika u radu određuju se pravilima škole.

 

SEPTEMBAR

 1. Prva konstituirajuća sjednica Vijeća učenika u 2016./2017. godini (izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara vijeća)
 2. Prezentiranje okvirnog plana rada za školsku 2016./2017. šk. godinu i dogovor oko termina održavanja Vijeća u ovoj školskoj godini
 3. Animiranje učenika škole kroz rad predstavnika Vijeća učenika o održavanju čistoće školskih prostorija i dvorišta škole
 4. Podsjećanje učenika na pravila ponašanja u školi, kućni red i pravila dežure
 5. Tekuća pitanja

 

 

 

OKTOBAR

 1. Obilježavanje 2.10. Međunarodnog dana nenasilja kroz izradu plakata za panoe u školi, čiji je cilj razvijanje svijesti o štetnosti nasilnog ponašanja učenika
 2. Obilježavanje 05.10. Međunarodnog dana učitelja kroz čitanje prigodnog teksta u odjeljenskim zajednicama
 3. Pokretanje akcija i aktivnosti čiji su inicijatori Vijeće učenika, a koje imaju humanitarni karakter
 4. Angažman Vijeća učenika za uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti – Učešće u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole
 5. Tekuća pitanja 

NOVEMBAR

 1. Obilježavanje 16.11. Međunarodnog dana tolerancije
 2. Obilježavanje 20.11. Međunarodnog dana prava djeteta kroz izradu plakata i panoa sa porukama prevencije nasilja nad djecom
 3. Praćenje realizacije aktivnosti Vijeća učenika
 4. Debata: „Knjiga ili internet“
 5. Tekuća pitanja 

DECEMBAR

 1. Obilježavanje 5.12. Svjetskog dana tla
 2. Obilježavanje 10.12. Dana ljudskih prava
 3. Aktivnosti Vijeća učenika vezane za animiranje učenika naše škole za što bolji uspjeh u učenju i vladanju na kraju I polugodišta
 4. Tema za raspravu: „Kvalitetno provođenje slobodnog vremena“
 5. Tekuća pitanja

JANUAR

 

FEBRUAR

 1. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju I polugodišta i mjere za prevazilaženje eventualnih problema
 2. Obilježavanje 21.02. Međunarodnog dana maternjeg jezika – kroz rada Vijeća ili na časovima odjeljenskih zajednica
 3. Tekuća pitanja 

 

 

MART

 1. Pokretanje akcije uređenja školskog dvorišta povodom nastupajućeg proljeća
 2. Debata: „Igrice na računaru-prijatelj ili neprijatelj djece i odraslih“
 3. Aktivnosti Vijeća učenika u pružanju pomoći u učenju drugovima i drugaricama u razredu koji imaju negativne ocjene pod motom „Pomozimo drugu/drugarici“
 4. Tekuća pitanja 

APRIL

 1. Obilježavanje 22.04. Dana planete Zemlje kroz izradu plakata i uređenje školskih panoa i dvorišta
 2. Aktuelnosti 

MAJ

 1. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju u proteklom periodu i poticanje na poboljšanje uspjeha na kraju školske godine
 2. Izvještaj o realizaciji aktivnosti „Pomozimo drugu/drugarici“
 3. Tema: „Sigurni u saobraćaju“
 4. Tekuća pitanja 

JUNI

 1. Analiza rada Vijeća učenika u školskoj 2015./2016. godini i planiranje aktivnosti za narednu školsku godinu
 2. Tekuća pitanja

 

 

 

PEDAGOG

SAMRA GUHDIJA


 


© All rights reserved

Web design & update Mahir Zolota